Nova valuta: Znate li što je početni paket eurokovanica i da se bankomati od 15. prosinca pripremaju za euro?

njemački
Foto: iStock

Osnovne činjenice o zamjeni hrvatske kune eurima hrvatski građani već znaju, ali obzirom da je uvođenje nove valute iznimno opsežan posao, uvijek iskrsne neko pitanje na koje se odgovor ne zna. Primjerice, jeste li znali da novi režim rada bankomata počinje već 15. prosinca? Odgovore na to i druga pitanja koja vas muče, pripremio je Dnevnik.hr. Opširnije informacije mogu se saznati na poveznici Euro.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kad se kune mogu zamijeniti za eure?

Cijelu iduću godinu zamjena će biti moguća u poslovnicama banaka, Fine i Hrvatske pošte. Bez naknade i po fiksnom tečaju (7,53450 kn). Nakon godine dana, bez vremenskog ograničenja u HNB-u moći će se bez naknade zamijeniti novčanice. Kovanice u roku od tri godine od uvođenja eura.

Hoću li morati platiti naknadu ako do 31. prosinca želim položiti gotovinu na svoj račun?

Hrvatska narodna banka dogovorila je s poslovnim bankama, povodom uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, da se građanima od 1. listopada do 31. prosinca 2022. omogući polog kovanica i novčanica kuna na račune bez naplate naknade.

Hoće li se kune na računima u banci automatski zamijeniti u eure?

Na dan uvođenja eura svi iznosi u kuni na depozitnim, štednim i transakcijskim računima kod poslovnih banaka konvertirat će se automatizmom u eure prema službenom fiksnom tečaju konverzije bez ikakvog troška za klijente banaka. Klijenti banaka neće trebati zatvarati postojeće kunske račune i otvarati račune u euru jer će postojeći računi u kuni na dan uvođenja eura postati računi u euru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je s deviznim računom u eurima?

Uvođenje eura neće dovesti do nikakvih suštinskih promjena kod deviznih računa u euru. Jedina promjena bit će to što se devizni račun u euru više neće smatrati deviznim računom, nego tekućim računom u domaćoj valuti.

> Kune i lipe za par mjeseci odlaze u povijest: Porastao interes kolekcionara novca
> Što učiniti, prije prelaska na euro, ako imate pune teglice i kasice prasice kovanica kuna?

Takav račun moći će se koristiti za transakcije u euru s fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da ako prije dana uvođenja eura klijent u istoj banci ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan od tih računa i prenijeti sredstva evidentirana na tom računu na drugi račun u istoj banci.

O navedenim promjenama koje će nastupiti s danom uvođenja eura potrošači će biti pravodobno obaviješteni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li nakon 1. siječnja postojati neki najveći iznos koji ćemo moći zamijeniti po jednoj transakciji?

Prvih dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura (1. siječnja 2023.) novčanice i kovani novac kune moći će se, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije bez naknade zamijeniti u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti. Bez naknade se zamjenjuje najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Za količine veće od navedenog banka, Fina i Hrvatska pošta mogu zaračunati naknadu.

“Najveći iznos koji građani mogu zamijeniti po jednoj transakciji nije limitiran propisima, međutim skrećemo pozornost na to kako je člankom 29. Zakona uređeno da se na zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura i zamjenu gotovog novca kune uz polog na račun u euru primjenjuju propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma”, upozoravaju u HNB-u.

Do kad se može plaćati u kunama?

U prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura. Tijekom ovog razdoblja dvojnog optjecaja, primatelj plaćanja u svakom je slučaju dužan ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Isključivo kada nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je početni paket eurokovanica?

Od 1. prosinca u bankama, Financijskoj agenciji (Fina) i Hrvatskoj pošti može se nabaviti početni paket eurokovanica.

Smiju se nabaviti najviše dva početna paketa po jednoj transakciji. Početni paket eurokovanica za potrošače sadržava 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13,28 eura.

Jedan početni paket eurokovanica stoji 100 kuna.

Mogu li te eure koristiti prije 1.1. 2023.? Barem u inozemstvu?

“Početni paket eurokovanica nije dopušteno pustiti u optjecaj, odnosno koristiti kao sredstvo plaćanja kako u Republici Hrvatskoj tako i u drugim zemljama europodručja prije 1. siječnja 2023.”, odgovaraju nam u HNB-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puštanje u optjecaj gotovog novca eura uređeno je člankom 24. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Navedenim člankom uređeno je da se gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica pušta u optjecaj na dan uvođenja eura, odnosno da puštanje u optjecaj nije dopušteno prije dana uvođenja eura.

“Za nepridržavanje odredbi iz članka 24. stavka 2. Zakona predviđena je novčana kazna”, dodaju.

Jesu li bankomati spremni da u prosincu počne njihovo punjene eurima?

Bankomati se već 15. prosinca počinju pripremati za eure. To će praksi značiti veliku promjenu jer, kako i kažu u HNB-u, prilagodba za isplate u euru zahtjevna je tehnička, operativna i vremenska aktivnost. Da bi se napunili eurima dio njih od 15. prosinca neće raditi kako bi bili spremni za isplatu eura od 1. siječnja. Podizanje gotovine u kunama u tom razdoblju, bit će omogućeno na ostalim bankomatima koji će pak na opskrbu eurima ići od 1. do 15. siječnja.

“Velik broj bankomata, njih približno 70% bit će prilagođen i isplaćivati eure od 1. siječnja 2023., a preostali dio prilagodit će se u prvih dva tjedna nove godine, čime će svi bankomati biti prilagođeni za eure do 15. siječnja 2023. godine”, kažu u HNB-u.

Kako znam na kojem bankomatu od 15. prosinca mogu do kuna?

“Putem interaktivne karte bankomata koju priprema Hrvatska udruga banka u suradnji s bankama naši će građani bili informirani o lokaciji bankomata koji će do 31. prosinca isplaćivati kune, a od 1. siječnja eure”, pojašnjavaju u HNB-u.

Tijekom prosinca bit će aktivno oko 4000 bankomata te se očekuje da približno 70% bankomata od 1. siječnja 2023. isplaćuje eure. Pri planiranju prilagodbe bankomata vodilo se računa da navedeni proces ne utječe negativno na dostupnost gotovine u kunama potrošačima u razdoblju do 31. prosinca 2022. Posebna pažnja je posvećena dostupnosti kuna, odnosno od 1. siječnja 2023. o dostupnosti eura na udaljenim lokacijama (kao što su otoci) i onim lokacijama s jednim, tj. malim brojem bankomata.

Hoće li plaćati naknadu ako podižem gotovinu na bankomatu druge banke?

Nećete. Banke od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. neće naplaćivati naknadu građanima za transakcije podizanja gotovine debitnim karticama na bankomatima izvan vlastite bankomatske mreže pojedine banke (na bankomatima drugih banaka).

Uzeći to u obzir, kao i činjenicu da je gustoća bankomata na milijun stanovnika u Republici Hrvatskoj velika u usporedbi s prosječnom gustoćom bankomata u Europskoj uniji, UHNB-u smatraju da će planirani proces prilagodbe bankomata, osigurati građanima u Republici Hrvatskoj dovoljan stupanj dostupnosti gotovine u kunama do 31. prosinca 2022., ali i gotovine u eurima nakon 1. siječnja 2023. godine.

Je li potrebno mijenjati ugovore o radu budući da su u njima navedeni iznosi plaće u kunama?

“Prema načelu neprekidnosti ugovora postojeći ugovori s iznosima u kuni i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima datumom uvođenja eura kao službene valute smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura moraju biti iskazani u eurima”, objašnjavaju u HNB-u što će biti s plaćama nakon prelaska na euro.

Na koji način će se odraziti uvođenje eura na članove mirovinskih fondova? Što će biti s mirovinama iz drugog i trećeg stupa?

Svi članovi obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj mogu dočekati mirno s obzirom na to da će ona biti provedena automatski. Članovi nemaju obavezu dostavljati bilo kakvu dodatnu dokumentaciju, što će cijeli proces učiniti brzim i jednostavnim.

Hoće li zamjena valuta utjecati na iznose u ugovorima o osiguranju?

Ne, iznosi će ostati nepromijenjeni, jedino će biti izraženi u eurima. Iznosi u kunama će se preračunati u iznose u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Zašto su sad negdje iskazane dvojne cijene, a na drugim mjestima samo u kunama?

Ministarstvo gospodarstva je 5. rujna, od dana početka obaveze dvojnog iskazivanja cijena objasnilo kako su definirane i iznimke od obveze.

Dvojno iskazane cijene ne moraju biti iskazane, primjerice, na totemima i agregatima benzinskih postaja, na fiksnim panelima, primjerice na autocestama, zaslonima blagajni i samoposlužnih uređaja, zrakoplovnim kartama, kuponima za popuste, iznosu povratne naknade na ambalaži, knjigama, poštanskim markama, biljezima, SIM karticama, otisnutim ulaznicama za kazalište ili koncerte, vagama i naljepnicama s vaganom cijenom. Za navedene iznimke cijene moraju biti iskazane u kuni do 31. prosinca 2022., a od 1. siječnja 2023. u euru. Važno je napomenuti da se navedene iznimke ne odnose na obvezu dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na računima.

Što je s povratnom ambalažom od 0,50 kuna nakon 1. siječnja?

Ambalažu na kojoj je iskazana vrijednost povratne naknade u kunama nije potrebno mijenjati nakon datuma uvođenja eura, već se ona koristi do isteka zaliha.

Kako će se preračunati naknada nakon 1. siječnja?

Iznos povratne naknade od 0,50 kuna te iznosi naknada prodavateljima za preuzimanje i predaju otpadne ambalaže od pića sakupljaču za ručno preuzimanje 0,05 kuna i preuzimanje putem aparata 0,18 kuna preračunavat će se prema Zakonu o uvođenju eura.

“U vezi s Prijedlogom pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku kojim će se između ostalog urediti i označavanje ambalaže od pića u sustavu povratne naknade, kao i zaprimanje ambalaže označene starim oznakama, pravilnik je u izradi i uskoro se očekuje njegova objava na savjetovanju s javnošću”, kažu u HNB-u.

Ostale informacije

Ako imate još pitanja, uvijek možete nazvati besplatni info telefon 0800 2023, svakim radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 8 do 18 sati.

Svaki propušteni poziv bit će povratno nazvan unutar najviše 120 minuta, pod uvjetom da korisnik nije u tom roku ponovno nazvao i ostvario komunikaciju s agentom. Također, pozivi zaprimljeni u vrijeme aktivacije automatske telefonske sekretarice bit će povratno nazvani sljedeći dan najkasnije do 11 sati, pod uvjetom da pojedinačni korisnik nije u međuvremenu ponovno nazvao i ostvario komunikaciju s agentom. Besplatni pozivni broj bit će aktivan do, okvirno, kraja ožujka 2023.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr/Dnevnik.hr

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.