Sve što trebate znati o upisu na prvu godinu fakulteta!

Foto: Thinkstock

Možete li birati koji ćete fakultet upisati od onih na koje ste “upali”? Što s Državnom maturom ako ste Hrvat a završili ste srednju u Njemačkoj? Imaju li djeca branitelja prednost pri upisu? I puno toga drugog. Raspitali smo se o svemu što bi vas moglo zanimati u vezi upisa na prvu godinu fakulteta.

Kako se prijavljuju studijski programi?

Studijski programi prijavljuju se isključivo elektronskim putem, na mrežnoj stranici  postani student.

Svi kandidati koji su završili srednje obrazovanje u redovnom sustavu obrazovanja Republike Hrvatske poslije 2010. ne trebaju se registrirati već će svoje korisničke profile dobiti uz pomoć svojih koordinatora za upise u srednjim školama. Samo ako je kandidat svoje srednje školovanje završio u redovnom sustavu obrazovanja Republike Hrvatske prije 2010. godine, ili bilo kad u inozemstvu, tada se sam mora registrirati na navedenoj mrežnoj stranici.

Kada će biti objavljene konačne rang liste za upis?

Konačne rang liste za upis na prvu godinu fakulteta bit će objavljene 16. srpnja 2018. iza 16:00 na osobnim profilima kandidata koji su prijavili studijske programe putem stranice postani-student.hr.

Do kad se mogu prijavljivati studijski programi?

Svaki kandidat koji želi prijaviti preddiplomski ili integrirani studijski program u Republici Hrvatskoj može to učiniti na svom korisničkom profilu na stranici postani-student.hr do 16. srpnja 2018. u 15:59, s izuzetkom onih studijskih programa koji imaju raniji rok prijave.

Ako neki studijski program ima raniji rok prijave to je istaknuto u njegovim službenim uvjetima upisa koji se nalaze na javnom dijelu stranice postani-student.hr, na poveznici Studijski programi. To je, primjerice, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Koliko se studijskih programa može prijaviti?

Svaki kandidat koji prijavljuje preddiplomski ili integrirani studijski program u Republici Hrvatskoj može prijaviti maksimalno 10 studijskih programa. Smije prijaviti i manje, nije potrebno prijaviti svih deset! To je osobna lista prioriteta. U slučaju da kandidat prijavljuje dvopredmetni studij, tada je obvezan prijaviti barem dva dvopredmetna studijska programa s istog fakulteta. Ako kandidat prijavi dva ili više dvopredmetna studijska programa na istom fakultetu, sve te prijave broje se kao jedna od gore navedenih deset.

Može li se mijenjati poredak studijskih programa na nečijoj osobnoj listi prioriteta?

Svaki kandidat može slobodno mijenjati poredak studijskih programa na svojoj osobnoj listi prioriteta. Međutim, to može činiti najkasnije do 16. srpnja 2018. u 15:59. Nakon objave konačnih rang lista takvo što više nikako neće biti moguće zbog automatskog zaključavanja sustava.

Može li se brisati studijske programe na osobnoj listi prioriteta?

Da. Svaki kandidat može slobodno brisati jedan ili više prijavljenih studijskih programa sa svoje osobne liste prioriteta. Međutim, to također može najkasnije do 16. srpnja 2018. u 15:59. Programe koji imaju raniji rok prijave moguće je brisati i nakon tog ranijeg roka, ali ih u tom slučaju kasnije više nije moguće vratiti.

Koje studijske programe treba izbrisati sa svoje osobne liste prioriteta prije zaključenja konačnih rang lista?

Svaki kandidat mora na listi prioriteta ostaviti samo one studijske programe za koje je apsolutno siguran da ih je spreman upisati. U slučaju da se na nečijoj osobnoj listi prioriteta nalazi jedan ili više studijskih programa koje kandidat, iz bilo kojih razloga, nije spreman upisati (na primjer, zato jer se u međuvremenu predomislio, ili zato jer se taj studij plaća a on nema novca), kandidat je obvezan takve studijske programe izbrisati sa svoje liste prioriteta, i to isključivo prije objave konačnih rang lista, dakle do 16. srpnja 2018. u 15:59. Nikakve promjene neće biti moguće nakon objave konačnih rang lista.

Kako treba poredati svoju osobnu listu prioriteta?

Osobnu listu prioriteta treba poredati tako da se uvijek na broj jedan stavi onaj studijski program kojeg kandidat najviše želi studirati. Kandidati se vode isključivo svojim željama. Sustav će svakom kandidatu ‘nastojati’ dodijeliti pravo upisa upravo za onaj studijski program kojeg on najviše želi, pod uvjetom da je za njega zadovoljio sve preduvjete i ostvario dovoljno bodova.

Kako će kandidat znati za koji je studijski program ostvario pravo upisa?

U trenutku objave konačnih rang lista svaki kandidat koji je na nekom studijskom programu ostvario pravo upisa moći će pored naziva tog studijskog programa vidjeti riječ ‘DA’ – ta riječ znači da je upravo na tom studijskom program ustvario pravo upisa. Ako se radi o dvopredmetnom studijskom programu, riječ ‘DA’ pojavit će se na dva mjesta. Kandidat može biti unutar kvote (‘upasti’) i na više prijavljenih studijskih programa, ali pravo upisa ostvaruje samo na onaj gdje se nalazi riječ ‘DA’.

Prema tome pravo upisa uvijek ostvarujete na samo jednom studijskom programu, i to je, od onih za koje ste ušli u kvotu, uvijek onaj najviše rangirani na vašoj listi prioriteta.

Recimo da ste na listi prioriteta imali medicinu, stomatologiju, i farmaciju, tim redom. Na medicini nemate dovoljno bodova za upis i niste unutar upisne kvote. Na stomatologiji i farmaciji imate. No pravo upisa imate samo za stomatologiju, jer je ona ispred farmacije na vašoj listi prioriteta. Ne možete upisati farmaciju iako ste unutar kvote! Vodite računa o tome!

Zato je važno dobro složiti listu prioriteta jer se naknadno, po zaključenju konačnih rang lista, ne možete predomisliti!

Je li kandidat obvezan upisati onaj studijski program za koji je ostvario pravo upisa?

Da. Svaki kandidat obvezan je upisati upravo onaj jedan studijski program za koji je ostvario pravo upisa, čak i ako je na nekom drugom studijskom programu, ili više njih, također unutar kvote (‘upao’).

U slučaju da se kandidat ne pojavi na upisu u propisano vrijeme, fakultet mu ima pravo zaračunati oportunitetne troškove zbog toga jer je oduzeo mjesto drugom kandidatu koji je doista htio upisati taj studij. Zato je važno na vrijeme – do 16. srpnja 2018. u 15:59 – sa svoje osobne liste prioriteta izbrisati sve one studijske programe za koje kandidat zna da ih nikad ne bi htio upisati. Ako je kandidat siguran da je spreman upisati bilo koji studijski program koji se nalazi na njegovoj osobnoj listi prioriteta, ne mora s te liste brisati ništa.

Gdje se mogu vidjeti uvjeti upisa za neki studijski program?

Službeni uvjeti upisa za svaki preddiplomski i integrirani studijski program u Republici Hrvatskoj nalaze se na stranici postani-student.hr, na poveznici Studijski programi. Na padajućem izborniku potrebno je pronaći onaj studijski program koji kandidata zanima i otvorit će se pop-up prozor s njegovim službenim uvjetima upisa i upisnim kvotama.

Je li potrebno polagati ispite Državne mature kako bi se upisalo studij?

Ako kandidat svoje srednje školovanje završava ove godine ili ga je završio bilo kada poslije 2010. – u oba slučaja u redovnom sustavu obrazovanja Republike Hrvatske – obvezan je polagati obvezne ispite Državne mature da bi mogao konkurirati za studijske programe. Obvezni ispiti Državne mature su Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik, a mogu se polagati na višoj (A) i nižoj (B) razini. Svi kandidati koji u gore navedenom razdoblju završavaju gimnazijsko obrazovanje obvezni su polagati obvezne ispite Državne mature da bi uopće završili svoje srednje školovanje.

U slučaju da je kandidat završio svoje srednje obrazovanje u redovnom sustavu obrazovanja Republike Hrvatske (ili bivše SFRJ) prije 2010. godine, ili bilo kada negdje u inozemstvu, nije obvezan polagati ispite državne mature. Izuzetak su samo oni studijski programi koji su postavili prag na određenom ispitu državne mature ili obvezu polaganja tog ispita za sve kandidate – takav preduvjet moraju zadovoljiti svi. Ako je kandidat polagao završni vanjsko vrednovani ispit (inozemnu državnu maturu) u nekoj drugoj državi, taj rezultat također mu se priznaje umjesto više (A)razine hrvatske Državne mature.

Obveza polaganja ispita Državne mature ni na koji način nije vezana uz državljanstvo kandidata već isključivo uz njegovo mjesto završetka srednjeg školovanja te godinu završetka srednjeg školovanja. Dakle, ako ste Hrvat po državljanstvu, a završili ste srednju školu u Njemačkoj, ne morate polagati ispite Državne mature (osim u izuzetnim slučajevima koji su gore objašnjeni), ali ste obavezni priložiti dokaze o završenom srednjem školovanju u Njemačkoj, na adresu naznačenu na stranici studij.hr

Do kad se može prijaviti ispite Državne mature?

Ispite Državne mature u trenutnom (ljetnom) upisnom roku više nije moguće prijaviti jer je rok za prijavu istekao još 15. veljače 2018. Kandidati koji žele prijaviti ispite Državne mature moći će to ponovno uraditi u jesenskom roku prijave, u srpnju.  Za detalje vezane uz rokove te sam postupak prijave ispita Državne mature potrebno je obratiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja putem adrese elektronske pošte info.centar@ncvvo.hr ili putem telefona 01 4501 899.

Je li potrebno prvo položiti ispite Državne mature da bi se moglo prijaviti željene studijske programe?

Ne. Nije potrebno čekati rezultate ispita Državne mature da bi se moglo prijaviti studijske programe. Studijske programe možete prijaviti čim se sustav otvori za prijave, što je ove godine bilo 9. veljače. Državna matura nije uvjet za prijavu studijskih programa, ali, naravno, jest za upis ukoliko ste je dužni polagati (iznimke su navedene gore). Ako je ne položite, jednostavno nećete dobiti pravo upisa niti na jedan fakultet.

Koliko dugo vrijede rezultati Državne mature?

Rezultati Državne mature vrijede doživotno. U slučaju da kandidat odluči ponoviti pisanje nekog već ranije položenog ispita Državne mature na istoj razini, u obzir će mu se uzeti zadnji rezultat, a u slučaju da odluči ponoviti taj isti ispit na različitoj razini, uzet će mu se u obzir bolji rezultat.

Koje preduvjete pri upisu moraju zadovoljiti svi kandidati?

U slučaju da je u službenim uvjetima upisa nekog studijskog programa – a oni se uvijek nalaze na stranici postani-student.hr, na poveznici Studijski programi – naveden bilo kakav preduvjet za upis, primjerice dvije godine slušanja biologije, fizike i kemije u srednjoj školi, taj preduvjet moraju zadovoljiti svi kandidati koji su prijavili taj studijski program. Ako takav preduvjet uključuje dostavu određene dokumentacije (na primjer, zdravstvene potvrde, potvrde o radnom stažu i slično), kandidat je dužan takav dokaz dostaviti izravno fakultetu.

Također, ako je u službenim uvjetima upisa nekog studijskog programa navedena bilo kakva dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti (‘prijemni ispit’) svi kandidati obvezni su položiti takav test. O informacijama kada i gdje treba polagati takav test trebaju se raspitati izravno na fakultetu.

Postoji li rang lista za dijasporu?

Ne. Postoje dvije rang liste. Na jednoj se nalaze svi EU državljani što, naravno, uključuje i hrvatske državljane, dok se na drugoj nalaze svi oni kandidati koji nemaju državljanstvo neke od zemalja Europske Unije.

Ako kandidat ima hrvatsko državljanstvo, obvezan je prijaviti se u sustav na stranici postani-student.hr kao hrvatski državljanin. To je obvezan učiniti i ako ima dvojno državljanstvo, u slučaju da je jedno od ta dva državljanstva hrvatsko.

Za sve državljane EU važe sva ista prava kao i za građane Republike Hrvatske. Primjerice, ako je studij besplatan za državljane Republike Hrvatske, mora biti besplatan i za državljane svih drugih država EU, i za njih nije moguće propisati posebne kvote. Takvi su EU propisi.

Imaju li djeca hrvatskih branitelja prednost pri upisu?

Ne, ne, ne i ne. Iako je taj mit vrlo ukorijenjen u Hrvatskoj.

Sama činjenica da je netko dijete branitelja ne donosi mu nikakvu prednost pri upisu na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Međutim, pravo prednosti pri upisu ostvaruju djeca poginulih, nestalih ili zatočenih branitelja te djeca stopototnih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine.  Djeca stopostotnih HRVI druge skupine to pravo ne ostvaraju.

Pravo prednosti također ostvaruju sami branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata.

Što ako je kandidat izgubio korisničke podatke za svoj osobni profil na stranici postani-student.hr?

U tom slučaju kandidat treba slijediti upute koje se nalaze na mrežnoj stranici studij.hr, na poveznici Česta pitanja te dalje na poveznici II. Problemi s korisničkim podacima.

Gdje se mogu pročitati informacije o postupku prijave studijskih programa?

Detaljne informacije o postupku prijave prve godine studija u Republici Hrvatskoj mogu se pronaći na mrežnoj stranici studij.hr, na poveznici Sve o prijavama.

Na istoj stranici nalazi se i poveznica Česta pitanja s najčešćim pitanjima koja postavljaju kandidati koji prijavljuju studijske programe u Republici Hrvatskoj.

Svi obvezni rokovi vezani uz postupak prijave studijskih programa nalaze se na poveznici Kalendar.

Kandidati se također mogu obratiti Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje putem obrasca za postavljanje upita u rubrici Česta pitanja na mrežnoj stranici studij.hr te putem telefona 01 6274 844.

Oni kandidati koji su svoje srednje obrazovanje završili u inozemstvu, a zanimaju se za postupak prijave studijskih programa u Republici Hrvatskoj, također mogu pisati na adresu elektronske pošte applications@azvo.hr.

Gdje se mogu pronaći informacije o prijavi ispita Državne mature?

Za sve informacije vezane uz postupak prijave (i odjave) ispita Državne mature potrebno je obratiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja putem adrese elektronske pošte info.centar@ncvvo.hr ili putem telefona 01 4501 899.

 

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr